Lịch sử phát triển

Giới thiệu Khoa Toán - Tin học

1. Lịch sử xây dựng và phát triển

Tiền thân của khoa Toán –Tin học  thuộc trường Đại học Đà lạt là Tổ bộ môn Toán  được hình thành vào năm 1976. Đến năm 1981 khoa Toán được chính thức thành lập và được đổi tên thành khoa Toán – Tin học từ năm 1999.

 

Trong thời gian  đầu Khoa chỉ có 4 cán bộ giảng dạy trong đó có 1 tiến sĩ. Qui mô đào tạo chỉ khoảng 20 -30 cử nhân Toán học mỗi khóa. Công tác phát triển đội ngũ đã được lãnh đạo Khoa lúc bấy giờ đặc biệt chú trọng, xem đó là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Khoa. Tuyển dụng thêm nhiều cán bộ đồng thời tạo mọi điều kiện cần thiết giúp cán bộ  không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là những biện pháp được thực hiện bắt đầu từ đó..

 

Đến nay, Khoa có   17  cán bộ giảng dạy gồm  7 TS ( trong đó có 2 PGS), 11 ThS  (trong đó có 4 cán bộ giảng dạy  đang theo học bậc tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài), 1 trợ lý Khoa.

 

Hiện tại, Khoa được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo:

-    Cử nhân  Toán học.(chuyên ngành Toán lý thuyết, Toán ứng dụng và Toán tin),

-         Cử nhân  Sư phạm Toán học (phối hợp với khoa Sư phạm),

-         Cử nhân Sư phạm Tin học (Phối hợp với khoa Sư phạm),

-         Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Toán giải tích,

-         Tiến sĩ Toán học, chuyên ngành Toán giải tích,

 

với qui mô đào tạo khoảng 10-120 sinh viên mỗi khóa cho các  bậc học.

 

Qua  39 năm hình thành và phát triển, khoa  Toán – Tin học đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp giáo dục  và   đào tạo,  khẳng định được vai trò và vị trí then chốt trong lĩnh vực khoa học cơ bản, góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của trường Đại học Đà Lạt.

2. Công tác đào tạo  

Hiện nay, khoa Toán -Tin học đang thực hiện các chương trình Đào tạo cử nhân Toán học (4 năm), gồm các chuyên ngành Toán lý thuyết, Toán ứng dụng, Toán tin học, cử nhân Sư phạm Toán học (4 năm), cử nhân Sư phạm Tin học (4 năm),  thạc sĩ Toán học  (2 năm) và tiến sĩ Toán học (3 năm) chuyên ngành Toán giải tích.

Cho đến nay Khoa đã đào tạo gần 4000 cử nhân, 200 thạc sĩ và 1 tiến sĩ. Hầu hết,  họ đều có việc làm ổn định,  đã thực sự đóng góp một phần đáng kể trong các lĩnh vực  kinh tế, khoa học- kỹ thuật, văn hóa và xã hôi   của nước nhà., trong đó,  có nhiều  người nắm giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, doanh nghiệp,  công ty,  một số đã trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng và đang tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa đặc biệt chú trọng đến việc  xây dựng và phát triển  đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt; cải tiến và cập nhật  thường xuyên nội dung các chương trình đào tạo;  đổi mới trong công tác giảng dạy, công tác kiểm tra và đánh giá; tăng cường liên kết,  mở  rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế  nhằm đào tạo một nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Công tác nghiên cứu khoa học

Hoạt động đào tạo của Khoa phải gắn liền với hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Kết quả NCKH ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với giảng viên  khoa Toán-Tin học.

Trong những năm qua, khoa Toán-Tin học đã xác định được nhiệm vụ quan trọng của công tác NCKH, đã triển khai hoạt động này đến các giảng viên và sinh viên.  Việc triển khai công tác NCKH được thể hiện trong các hoạt động sau:

3.1 Seminar định kỳ

Đây là  là một hình thức học tập, mà trong đó người học chủ động hoàn toàn từ khâu chuẩn bị tài liệu, trình bày nội dung , đưa dẫn chứng, trao đổi, thảo luận với các thành viên khác và cuối cùng tự rút ra nội dung bài học hay vấn đề khoa học đang nghiên cứu cũng như đề xuất các ý kiến để mở rộng nội dung nghiên cứu.

Các tổ chuyên môn tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học bằng cách tổ chức seminar thường  kỳ (2 buổi/tuần ) để cho giảng viên và sinh viên  có cơ hội trình bày, thảo luận, trao đổi  kết quả nghiên cứu của mình. Nội dung của đề tài trong các buổi seminar gắn liền với công việc của người học sau này. Hình thức seminar giúp cho người học rèn luyên kỹ năng nói và tranh luận, làm quen với cách làm việc độc lập.

3.2  Hội thảo khoa học

Các hội thảo khoa học  hỗ trợ sự phát triển và phổ biến kiến thức. Đây là cơ hội gặp mặt các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực toán học đa dạng, tạo điều kiện cho họ thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến với mục đích tăng cường chất lương nghiên cứu.

Giảng viên, sinh viên Khoa Toán- Tin học  đã tham gia nhiều hội thảo Toán học trong nước cũng như quốc tế, đã phối hợp với Viện Toán học Hà Nội  tổ chức  3 hội nghị toán học quốc tế:

      -     “ Topology, Algebra & Arithmetics”, University of Dalat, 22-24 December 2009,      

                                                                                                                   Đalat, Vietnam.

      -      The 8th Vietnam-Korea Workshop “Mathematical Optimization Theory  and     

             Applications”, University of Dalat, 8-10 December 2011, Dalat,  Vietnam.

       -    “Topology of Singularities and Related Topics III”, University of Dalat,

                                                                      March 26 -30, 2012, Dalat, Vietnam.

3.3 Thực hiện các đề tài NCKH

Hầu hết các giảng viên trong khoa đều tham gia nghiên cứu khoa học. Khoa đã thực hiện và đã được nghiệm thu 16 đề tài NCKH cấp trường, 11 đề tài NCKH cấp Bộ, 1 đề tài  cấp Nhà Nước (Nafosted), khoảng 100 công trình đã được công bố trên các tạp chí khoa học ở trong nước  và nước ngoài. Các đề tài nghiên cứu sau đây đã được cán bộ giảng dạy của Khoa thực hiện một cách hiệu quả:

-  Dự báo mức nước hồ Đa Nhim, 1981–1982.

-  Phương pháp dự báo dân số, 1983 (Phối hợp với Chi cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng).

-  Khảo sát và thử nghiệm các phương pháp toán trong các bài toán thiết kế xây dựng, 1986.

-  Giải tích và ứng dụng, 1997–1998 (được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-  Quy hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001–2005, 2001 (phối hợp với Sở khoa học Công Nghệ và Môi trường)

Chiến lươc phát triển NCKH  của Khoa được tập trung vào hai hướng chính sau đây:

 1)  Nghiên cứu cơ bản: Lý thuyết kỳ dị, Hình học thuần (tame), cấu trúc o-tối tiểu, lý thuyết bất biến, đa thức và biểu diễn dương, Giải tích tiệm cận.

 2)  Nghiên cứu ứng dụng: Ứng dụng các mô hình toán trong lĩnh vực công nghệ thông tin, môi trường,  tài chính. Tập trung vào các hướng chính sau đây:

-  Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp phân tích và xử lý trong toán tài chính

 ( Thiết lập các mô hình tài chính, phân tích và dự báo  chuỗi thời gian tài chính ..)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Nghiên cứu và ứng dụng triển khai các hệ hỗ trợ quyết định gắn liền với các lĩnh vực khác như: Giáo dục, Y-Sinh học, Hóa học, Kinh tế- Xã hội.

-  Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khai thác dữ liệu và phát hiện tri thức từ các cơ sở dữ liệu  lớn.

-  Nghiên cứu các bài toán tối ưu  ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tê và kỹ thuật.

Trên chặng đường   39  năm , những khó khăn buổi ban đầu đã không làm nản lòng  thầy và trò khoa Toán  - Tin học. Các thế hệ thầy cô, các thế hệ sinh viên, học viên đã chung sức, đồng lòng làm nên một khoa Toán - Tin học  đoàn kết,  trưởng thành và phát triển, ngày càng khẳng định tính thiết yếu, vai trò quan trọng, then chốt của Khoa trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của Nhà trường.

Các tin khác