Giới thiệu Khoa Toán - Tin học

02 tháng 11, 2015

Tiền thân của khoa Toán –Tin học  thuộc trường Đại học Đà lạt là Tổ bộ môn Toán  được hình thành vào năm 1976. Đến năm 1981 khoa Toán được chính thức thành lập và được đổi tên thành khoa Toán – Tin học từ năm 1999.

Top