Ghi nhớ hợp tác giữa công ty Cubetech và Khoa Toán - Tin học