Ghi nhớ hợp tác giữa công ty TMA và Khoa Toán - Tin học