Ghi nhớ hợp tác giữa công ty TP&P và Khoa Toán - Tin học