Khoa Toán Tin là một trong 05 khoa được thành lập đầu tiên của Viện Đại học Đà Lạt, bắt đầu đào tạo từ năm học 1958-1959. Khoa đào tạo cử nhân cho những sinh viên hoàn thành chương trình năm 3 của các khoa khác trong nhà trường.