Vào lúc 8h30 sáng ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại A27.4 trường Đại học Đà Lạt, Ban đào tạo Sau Đại học ngành Toán giải tích Khoa Toán – Tin học đã tổ chức cho nghiên cứu sinh Phạm Phú Phát đã báo cáo luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài “ Một vài tính chất của ánh xạ đa thức với đa diện Newton không suy biến”