Thông báo số 991/TB-ĐHĐL của Hiệu trưởng v/v Thông báo chiêu sinh lớp "Bổ túc kiến thức trình độ đào tạo thạc sĩ năm 2023 - Đợt 2" kèm theo Danh mục phù hợp để dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023