Thông báo số 992/TB-ĐHĐL của Hiệu trưởng v/v Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 - Đợt 2